Кандидат се уписује у музичку школу према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту,
2) успеха у претходном школовању, и то:
– општег успеха у основној музичкој школи,
– општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

Кандидат који није завршио основну музичку школу, уписује се према редоследу који се утврђује на основу:
1) успеха на пријемном испиту,
2) успеха у претходном школовању, и то:
– општег успеха из последња три завршена разреда основне школе,
– успеха на испиту за ниво основне музичке школе.

Пријемни испити за упис у музичку школу полажу се пред комисијом у којој се до 70% чланова именује из реда наставника школе.
Испит за ниво основне музичке школе састоји се из три дела, и то:
1) солфеђо,
2) теорија музике,
3) инструмент, односно певање.

На испиту за ниво основне музичке школе кандидат може да оствари највише 30 бодова, и то:
1) солфеђо – 10 бодова,
2) теорија музике – 10 бодова,
3) инструмент, односно певање – 10 бодова.

Кандидат је положио испит за ниво основне музичке школе ако је освојио најмање по четири (4) бода на сваком делу испита.
За упис у музичку школу на одсек класичне музике кандидат полаже пријемни испит из два дела, и то:
1) инструмент, односно певање,
2) солфеђо са теоријом музике.

Кандидат за упис у музичку школу може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:
1) 200 бодова за инструмент, односно певање,
2) 100 бодова из солфеђа са теоријом музике.

Кандидат за упис положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова из инструмента, односно певања и 60 бодова из солфеђа са теоријом музике.
За упис у музичку школу на теорију музике и дизајн звука, кандидат полаже пријемни испит из три дела, и то:
1) писмени испит из солфеђа,
2) усмени испит из солфеђа,
3) тест из теорије музике.

Кандидат за упис у музичку школу из члана 55. овог правилника може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:
1) 100 бодова из писменог испита из солфеђа,
2) 100 бодова из усменог испита из солфеђа,
3) 100 бодова из теста из теорије музике.

Кандидат за упис у музичку школу положио је пријемни испит ако је остварио најмање 60 бодова на писменом испиту из солфеђа, 60 бодова на усменом испиту из солфеђа и 60 бодова на тесту из теорије музике.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у музичку школу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је остварио већи број бодова из главног предмета.