Кандидат се уписује у ОШ на основу освојених бодова на пријемном испиту.
Пријемни испит се састоји из провере слуха (на основу певања спремљене песмице), ритма и меморије.

Максималан број бодова на испиту је 30 (10+10+10).

У I разред основне музичке школе за инструменте: виолина, виола, виолончело, гитара, тамбура Е-прим, тамбура А-бас прим, мандолина, харфа (педална и непедална), клавир, хармоника, флаута, може да се упише ученик до 9 година.

У I разред основне музичке школе за инструменте: обоа, кларинет, саксофон, фагот, хорна, труба и контрабас, може да се упише ученик до 11 година.

У I разред основне музичке школе за соло певање, може да се упише:
за женске гласове – ученица од 13 година и старија,
а за мушке гласове –ученик од 16 година и старији.

Ученик који упише основну музичку школу наставу похађа у супротној смени од смене у основној школи у коју већ иде, и то инструмент два пута недељно и солфеђо два пута недељно.

На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19),Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења

за основно музичко образовање и васпитање

( Сл. Гласник РС –Просветни гласник број: 5 од 27.05.2019)

Члан 1.

Овим правилником утврђује се план и програм наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање.

Члан 2.

Основно музичко образовање и васпитање остварује се у трајању од шест година и четири године у зависности од врсте инструмента, у два образовна циклуса.

Школа може да организује програм наставе и учења за припремни разред, за ученике млађег узраста.

Ученик који се истиче способностима и знањем може да стекне о сновно музичко образовање и васпитање у року краћем од прописаног планом и програмом наставе и учења.

План и програм наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање, са програмом наставе и учења за припремни разред, одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

У I разред основне музичке школе за инструменте: виолина, виола, виолончело, гитара, тамбура Е-прим, тамбура А-бас прим, мандолина, харфа (педална и непедална), клавир, хармоника, флаута,може да се упише ученик од 9 година и млађи.

У I разред основне музичке школе за инструменте: обоа, кларинет, саксофон, фагот, хорна, труба, тромбон, туба, традиционалне инструменте, оргуље, удараљке и контрабас, може да се упише ученик од 11 година и млађи.

У I разред основне музичке школе за соло певање, може да се упише: за женске гласове – ученик од 13 година и старији, а за мушке гласове – ученик од 16 година и старији.

У I разред основне музичке школе за српско традиционално певање и свирање може да се упише ученик од 10 година и старији.

У I разред основне музичке школе може да се упише и ученик старији него што је прописано ст. 1–4. овог члана, уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности.

Члан 4.

Програм наставе и учења у основној музичкој школи изводи се индивидуално (настава инструмента и певања) и групно (настава солфеђа, теорије музике, групног певања, групног свирања оркестра, хора и камерне музике).

Група у програму наставе и учења за припремни разред може да има од 12–16 ученика.

Група у програму наставе и учења за предмете: Солфеђо и Теорије музике може да има од 7–12 ученика,Оркестар од 12–30 ученика и Хор до 50 ученика.

Када школа није у могућности да формира хор/оркестар онда формира камерни ансамбл у групи до 12 ученика.

Група у програму наставе и учења за предмете: Групно свирање и Групно певање на одсеку за Српско традиционално певање и свирање може да има од 2–8 ученика.

Члан 5.

У првом циклусу шестогодишњег и четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања час индивидуалне наставе и групног певања траје 30 минута.

Час упоредног клавира за ученике соло певања и српског традиционалног певања траје 45 минута.

У другом циклусу часови групне наставе и сви остали часови индивидуалне наставе трају 45 минута.

Члан 6.

Програм наставе и учења у основној музичкој школи прилагођава се ученицима са сметњама и инвалидитетом, путем спровођењем мера индивидуализације (прилагођавањем простора и услова, метода рада, дидактичког материјала, начина давања инструкције и др., као и изменама садржаја активности, садржаја учења и исхода образовања и васпитања), односно припремом индивидуалног образовног плана, у складу са правилником којим се прописују ближа упутствима за остваривање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењиваће се на ученике који уписују први разред основног музичког образовања и васпитања почев од школске2019/2020. године.